home  Hagio   Yamagishi  Ooshima   Yoshida   Okazaki   Ima  Yoshinaga


Himitsu - The Top Secret

by Shimizu Reiko

Himitsu v.1
Episode 1 (Melody 1999 March)

Episode 2 (Melody 2001 January)
Himitsu v.2


home  Hagio   Yamagishi  Ooshima   Yoshida   Okazaki   Ima  Yoshinaga