home  Hagio   Yamagishi  Ooshima   Yoshida   Okazaki   Ima  Yoshinaga

Otomodachi Gallery


Thank you Nico!

Klaus and Dorian from "Eroika yori Ai wo Komete" by Aoike Yasuko.